WEEE-Regulations

Hushåll/Households

Att hushållen sorterar sitt avfall är viktigt för att hela systemet kring återvinning ska fungera. Därför regleras det i lag.


Hushållen, det vill säga alla invånare, har skyldighet att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns.

Det avfallet från hushållet som inte lämnas till producenternas insamlingssystem ska lämnas till kommunens insamling. Man får alltså inte utan tillstånd själv ta hand som sina sopor, med undantag för trädgårdsavfall.

Hushållen har skyldighet att följa reglerna för avfallshanteringen i kommunen. Det gäller alla, oavsett om man bor i villa eller flerbostadshus.

Information från Sopor.nu

För en mer detaljerad information från Naturvårdsverket hittar ni här

 

It is important for households to sort their waste in order for the entire recycling system to work. Therefore, it is regulated by law. Households, ie all residents, have an obligation to sort out recycled paper, packaging, electrical waste, batteries and rubbish and leave this waste to the existing collection systems.

The waste from the household that does not leave to the producers' collection system must be left to the municipality's collection.

You are not allowed to take care of your rubbish yourself without permission, with the exception of garden waste. Households have an obligation to follow the rules for waste management in the municipality. This applies to everyone, regardless of whether you live in a villa or an apartment building.

Information from Sopor.nu

For more detailed information from the Swedish Environmental Protection Agency, find it here.